Maržové pravidlá

Pri podávaní pokynu - Počiatočná marža

Pri podávaní pokynu na otvorenie novej pozície (nákup alebo krátky predaj) sa kontroluje hodnota obchodného účtu je vyššia počiatočné maržové požiadavky (počiatočná marža) pre otvorené pozície. V prípade ak počiatočná marža bude vyššia ako disponibilné prostriedky bude pokyn odmietnutý. Musia byť splnené požiadavky:

  1. Hodnota účtu t.j. (Hodnota otvorených pozícií + Hotovosť je minimálne 2000 USD,
  2. Disponibilné prostiedky (Hodnota účtu - Počiatočné požiadavky) väčšie alebo rovné 0,
  3. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 30 násobku čistej hodnoty obchdoného účtu.Počas dňa - Udržiavacia marža

Pokiaľ je na účte akýkoľvek úver, resp. boli otvorené pozície s využítim vypožičaných prostriedkov, je potrebné aby bol úver dostatočne krytý majetkom, preto sa počas dňa a na konci obchodných hodín kontrolujú udržiavacie maržové požiadavky (udržiavacia marža). Je to časť hodnoty cenných papierov, ktorá musí byť krytá majetkom. Štandardná výška maržových požiadaviek akcií je 25%, no v závislosti od ich emitenta môžu byť iné. Pri využívaní úveru musí byť splnená niektorá z požiadaviek, inak budú cenné papiere z účtu zlikvidované (pozícia bude uzatvorená).

  1. Udržiavací prebytok (Hodnota účtu - Udržiavacia marža) musí byť väčší alebo rovný 0,
  2. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 50-násobku čistej hodnoty obchodného účtu,
  3. Hodnota vysporiadaných Forexových obchodov je menšia alebo rovná 250-násobku čistej hodnoty obchodného účtu.Special Memorandum Account (SMA)

Maržové účty podliehajú regulácií kontrolných orgánov USA, pričom musia byť splnené ich podmienky. Sú to požiadavky vypočítavané na špeciálnom účte SMA slúžiace na udržanie kúpnej sily obchodného účtu. Pri ich výpočte sa využíva 50% maržová požiadavka pre akciové pozície, prípadne 100% požiadavka pre nemaržovateľné akcie. Hodnota SMA sa vypočítava dvomi spôsobmi na konci obchodného dňa, pričom sa berie vyššia hodnota z kalkulácií:

  1. včerajšia hodnota SMA +- zmena hotovosti +- 50%(100%) požiadavka z dnešných obchodov
  2. hodnota účtu - 50%(100%) požiadavka z otvorených pozícií

Požiadavka SMA môže počas dňa poklesnúť, no na konci obchodného dňa 22:00 musí mať SMA kladnú hodnotu, inak príde k likvidácií časti otvorených pozícií v takej výške, aby bola SMA kladná.

Pohyby zahrnuté do SMA:
± vklad/výber hotovosti
+ dividendy
± započítanie kúp a predajov
± realizovaný zisk/strata z denných obchodov
- kladná zmena maržových požiadaviek na konci obchodného dňa
+ záporná zmena maržových požiadaviek na konci obchodného dňa
- poplatky za realizáciu obchodov a dane
± predaj/nákup opcií

Pohyby nezahrnuté do SMA:

  • menové konverzie a Forex obchody
  • poplatky za reálne dáta a pod., mimo poplatkov za realizáciu obchodov